Uitleg Wet- en regelgeving

Mentaal Gezond Psychologie

Mentaal Gezond Psychologie houdt zich aan de hieronder genoemde wet- en regelgeving:

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de bescherming van persoonsgegevens. Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De AVG zorgt onder meer voor:

  • versterking en uitbreiding van privacyrechten;

  • meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

  • stevige en gelijke bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de juridische relatie tussen cliënt en hulpverlener. De WGBO regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is er een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener om tot een zorgvuldige verslaglegging te komen. Dit is bedoeld om een bijdrage te leveren aan een goede kwaliteit van zorg. Op de website van de Nederlandse Patiënten Federatie kunt u hier meer over lezen: https://www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/patientenrechten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is bedoeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de positie van de cliënt te versterken. Hier vindt u informatie vanuit de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

De Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

Het beroep GZ-psycholoog is een wettelijk geregeld beroep. Alleen diegenen die ingeschreven zijn in het BIG Register mogen de beroepstitel voeren. Er zijn eisen geformuleerd voor herregistratie in het BIG Register en er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd.

 

Overige zaken die handig zijn om te weten:

  • Mentaal Gezond Psychologie is aangesloten bij de beroepsvereniging van de NVGzP, en daarnaast ook bij de klachten- en geschillencommissie van de NVGzP. Vraag naar onze klachtenregeling als u hier meer over wil weten.

 

  • De praktijk beschikt over een door de NZa goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit ligt eventueel voor u ter inzage bij de praktijk. U mag hiernaar vragen.

 

  • Als zorgaanbieder zijn we verplicht uw identiteitsbewijs te controleren, om te zien of die gegevens overeenkomen met het burgerservicenummer (BSN). Daarom noteren we de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs in onze administratie. Een kopie of scan maken mogen wij niet.

 

  • Zorgaanbieders binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn verplicht hun wachttijden op hun website te plaatsen. Hierbij moeten zowel de aanmeldwachttijd als de behandelingswachttijd vermeld staan. Bij Mentaal Gezond Psychologie staat altijd een actuele aanmeldwachttijd vermeld bij ‘praktische informatie’ op de website. Na de intakefase is er geen wachtlijst voordat u kunt starten met de behandeling.

 

  • De praktijk is gehouden aan de bepalingen in de Beroepscode voor psychologendie is opgesteld door het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Deze beroepscode is een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psycholoog. Ook is de beroepscode een informatiebron m.b.t. wat er van de psycholoog in het algemeen kan worden verwacht en verlangd. Ten slotte dient de beroepscode als maatstaf waaraan het handelen van de psycholoog wordt getoetst naar aanleiding van een ingediende klacht.